Projektų įgyvendinimas

Šiuo metu įgyvendiname, kaip partneriai su Varėnos ,,Žilvičio” vaikų l.-d. iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bendrai finansuojamus vietos plėtros projektus:                                                                                                                        Nr. 08.6.1-ESFA-V911-22-0013 ,,Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje  įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams”. Tikslas – mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas. Ugdyti įvairias kompetencijas skirtas socialinei atskirčiai mažinti. Padidinti miesto bendruomenių daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų, nepasiturinčių šeimų, specialiųjų poreikių vaikų socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį vietos rinkoje.                           Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0063 ,,Vaivorykštiniai jungčių tiltai”. Tikslas - įgyvendinti socialinės integracijos principą ir mažinti Varėnoje gyenančių specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikų socialinę atskirtį, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO savanorius, sukurti sąlygas ir plėtoti specialiųjų poreikių vaikų ir vaikų turinčių ASS ugdymą.

  

 

 

 

 

 

 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

Šiandien paminėjome Laisvės gynėjų dieną. Vaikučiai su auklėtojomis prisiminė 1991-jųjų metų Sausio 13-osios įvykius žiūrėdami dokumentinį filmą, gamino neužmirštuolės žiedus, piešė televizijos bokštą, trispalves žvakutes, pagerbėme žuvusiuosius įžiebdami atminimo žvakeles languose.