Metraštis

 

       Senosios Varėnos  darželis įsteigtas 1951-06-01 ,,Dzūkijos“ kolūkio narių ir tarnautojų bei darbininkų vaikams. Kolūkio pirmininku dirbo Silvestras Vėlyvis. Darželis buvo įkurtas dabartinėje A. Ryliškio gatvėje (buvusiame mokyklos bendrabutyje).

       Darželiui vadovavo A. Smolenskienė. Dar dirbo virėja ir auklytė. Jį lankė 5 vaikai.

       1953 metais, padidėjus vaikų skaičiui, darželis buvo perkeltas į Čiurlionio, dabartinę Vytauto, gatvę.

       Darželį lankė 25 vaikai iki 3 metų. Finansavo ir būtiniausiu inventoriumi aprūpino ,,Dzūkijos“ kolūkis.

       1963 metais darželis persikelia į kitas patalpas, esančias Vilniaus (dabartinėje A. Ryliškio), gatvėje.

       Didėjant vaikų skaičiui buvo pristatytas priestatas. Darželį lankė 28 vaikai. Vadovavo vedėja L. Kuodienė. Veikė 1 grupė: 15 vaikų iki 3 metų ir 13 vaikų 3-5 metų. Pradėjo dirbti medicinos sesuo  M. Zaleckienė, auklytės M. Juškevičienė, A. Kumpienė, ūkvedė Z. Moroz, skalbėja J. Kneziauskienė. Darželį finansavo 1-osios Varėnos Apylinkės taryba.

       19511972 metų laikotarpiu darželiui vadovavo  A. Smolenskienė, L. Kuodienė, D. Sviderskytė, B. Neseckaitė, K. Šalčius, V. Charlieckaitė, nuo 1972 metų pabaigos E. Rimkienė.

       1-osios Varėnos (dab. Senosios Varėnos) teritorijoje, įsikūrus Tarpkolūkinei statybos organizacijai, padaugėjo gyventojų ir vaikų skaičius. 1973 metais buvo pradėtas statyti naujas lopšelis-darželis. Apylinkės pirmininkas tuo metu buvo A. Ivanauskas.     

       1974 metų rugsėjo 1 dieną įvyko įkurtuvės naujose patalpose.

 

       Darželį lankė 75 vaikai. Apylinkės pirmininkas B. Molis. Lopšelio-darželio vedėja E. Rimkienė. Dirbo auklėtojos: Stasė Smolenskienė, Vanda Markeliūnienė, Bronė Aleškevičienė.      Kiti darbuotojai: muzikos vadovas  Kazimieras Markeliūnas, medicinos sesuo Ona Naujūnaitė,  santechnikas Aloyzas Rimkus.

       1981 m. darželiui suteikiamas ,, Nykštuko“ vardas. Padidėja darbuotojų skaičius. Priimamos dar dvi auklėtojos: Irena Naujūnienė ir Birutė Karauskienė. Muzikos vadove paskiriama Angelė Batulevičienė. 1987 metais pradeda dirbti auklėtojos padėjėja Laima Košelevienė.

       1988 metais, padidėjus vaikų skaičiui, pradėtas statyti naujas pastatas. 1991 kovo 11 dieną įvyko įkurtuvės naujame lopšelyje-darželyje.

       Atidarytos 5 grupės: 2 lopšelio ir 3 darželio amžiaus vaikams. Auklėtojos: Asta Launikonytė, Asta Kačianauskaitė, Birutė Karauskienė, Irena Naujūnienė, Marija Jundulienė, Gražina Bartusevičienė, Marija Pigagienė, Ona Geležauskienė, Danguolė Ratkevičienė, auklėtojos padėjėja – Ona Žarkauskienė. Medicinos sesuo Dalia Kamarauskienė.

       Nuo 1992-02-26 lieka 3 grupės (1 lopšelio ir 2 darželio amžiaus vaikams), mažinami etatai. 1993-08-17 buvo panaikintas medicinos sesers etatas ir uždaryta dar viena grupė. Lieka 1 lopšelio ir 1 darželio grupės. Iš viso lanko 25 vaikai. Auklėtojos: B. Karauskienė, G. Bartusevičienė, D. Ratkevičienė, M. Pigagienė ir A. Rimkuvienė. Muzikos vadovė   I. Naujūnienė.

       Nuo 1993–1994 m. m. dirbama pagal naują programą ,,Vėrinėlis“. 

       1994–1995 m. m. lopšelis-darželis pasirenka etninės kultūros puoselėjimo kryptį.  

       Padidėjus vaikų skaičiui, nuo 1998-10-01, atidaroma trečia vyresniojo amžiaus vaikų grupė. Darželį lanko 55 vaikai, veikia 3 grupės. Pradeda dirbti auklėtojų padėjėjos Angelė Rapšienė, Laimutė Pačkauskienė, Jurgita Karpovičienė. Nuo 2000 metų spalio mėnesio Ona Žarkauskienė dirba ūkvede ir virėja.

       Nuo 2004-02-01 lopšelio-darželio direktore dirba Marija Pigagienė. Įstaiga pasipildo naujais darbuotojais: auklėtojos Jūratė Gecevičienė, Zita Nedzveckienė, auklėtojų padėjėjos Rita Janevičienė, Regina Pociūtė. Nuo 2008 metų Jurgita Karpovičienė dirba vyr. virėja. 2011-09-01 įsteigta logopedo pareigybė. Dirba logopedė metodininkė Vidutė Zubrienė.

       2012 m. rugsėjo 1 dieną atidaryta ketvirta grupė (veikia 1 lopšelio, 3 darželio grupės). Iš viso lanko 60 vaikų. Pradeda dirbti auklėtoja Eglė Rimkutė, auklėtojos padėjėja Svetlana Gabryunas. Lopšelyje-darželyje dirba 17 darbuotojų: direktorė, 7 auklėtojos, 4 auklėtojų padėjėjos, logopedė, muzikos pedagogė ir kitas aptarnaujantis personalas.

       2013 metų lapkričio 15 dieną Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija įvertina įstaigos sveikatos stiprinimo programą ,,Mažais žingsneliais į sveikatos šalį" ir priimamas sprendimas pripažinti S. Varėnos vaikų lopšelį-darželį sveikatą stiprinančia mokykla.

       2014 metų birželio 26 d. buvo pradėtas vykdyti l.-d. vietos projektas Nr. ,,LEADER-13-VARĖNA-05-00“, kurio metu atlikti  remonto darbai (atnaujinta salė, grupės).   

       Nuo 2015 metų  sausio 2 dienos įsteigta  judesio korekcijos pareigybė. Dirba Inga Bielevičienė,  judesio korekcijos mokytoja, turinti metodininkės kvalifikacinę kategoriją.

       Dalyvaujame tęstiniuose Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto ir Lietuvos Olimpinės akademijos inicijuojamuose renginiuose. Sėkmingai dalyvavome Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio futbolo užimtumo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projekte „Futboliukas“. Mūsų įstaigą projekte atstovauja priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Gecevičienė. Darželiui buvo skirtas sportinis inventorius, reikalingas mokymuisi žaisti futbolą salėje ir lauke.

       2016 metais lopšelis-darželis puoselėja etnografinį paveldą: įrengta Seklytėlė, organizuojamos popietės, vakaronės, kuriose ugdytiniai supažindinami su senolių papročiais ir tradicijomis ir namų apyvokos daiktais.

      Vykdomi bendri renginiai su Visuomenės sveikatos centru. Dalyvaujame įvairiose respublikinėse akcijose. Kaip sveikatą stiprinanti įstaiga didelį dėmesį skiriame vaikų sveikatos stiprinimui - vyksta sportiniai, sveikatą stiprinantys renginiai: „Žaisk futbolą ir būsi sveikas“, „Šeimos krepšinio turnyras“, „Šeimos varžybos“ ir t.t. 

      Lopšelyje-darželyje įsteigta raštvedžio pareigybė.

      2017 metais sėkmingai dirbome pagal parengtą sveikatos stiprinimo programą „Mažais žingsneliais į sveikatos šalį“. Daug veiklų vyko netradicinėse aplinkose. Kūno kultūros veikla vedama pagal kūno kultūros rekomendacijas - 2017 metais tapome respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” nariais. Dalyvavome Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto respublikiniuose renginiuose „Lietuvos mažųjų žaidynės 2017 m.“. Rajoniniame etape užėmėme II–ąją vietą. Organizavome ir vedėme respublikinę sveikatingumo akciją „Aš bėgu“, kurioje dalyvavo visa įstaigos bendruomenė, tėvai, seneliai. Vyko gausi šeimų šventė „Judu aš, judi tu – judame visi kartu“.

      Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos, padidėjus vaikų skaičiui, atidaryta 5-oji, ,,Dobiliukų”, grupė. Dirbti pradėjo dvi naujos auklėtojos Irena Plauskienė ir Rosita Levutaitė-Gainskienė, auklėtojos padėjėja Ramunė Bartusevičienė. Įsteigta mokytojo padėjėjos pareigybė, dirba -  Giedrutė Montvilienė.