Paslaugos

 

Vaiko gerovės komisija

Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Ji sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579.

 

 Komisijos funkcijos:

·         nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

·         analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

·         teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

·         atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

·         teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

·         įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

 

 Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

pirmininkė – Vidutė Zubrienė, logopedė;

sekretorė – Sigita Graževičienė, priešmokyklinio  ugdymo  auklėtoja;

nariai:

Gražina Bartusevičienė, auklėtoja;

Danguolė Ratkevičienė, auklėtoja;

Laimutė Pačkauskienė, auklėtoja;

Laimutė Košelevienė, auklėtoja;

Marija Vardonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

 Logopedė

Vidutė Zubrienė

 

Logopedė dirba su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Jos funkcijos:

- įvertina vaiko žodyną, gramatinę sandarą, artikuliacinį aparatą, garsų tarimą, foneminės klausos ir rišlaus pasakojimo įgūdžius;

- išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį,įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;

- teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos bei pažintinių procesų sutrikimų;

- dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais;

- pasiūlius pedagoginių-psichologinių paslaugų skyriaus specialistams (PPPS), rengia individualias bendrąsias ugdymo programas;

- konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;

- konsultuoja lopšelio - darželio bendruomenę aktualiais vaikų kalbos raidos klausimais.

Teikdama pagalbą vaikams, logopedė individualizuoja veiklą, atsižvelgdama į kiekvieno konkretaus vaiko charakterio savitumą, gebėjimą suprasti užduotį, išlaikyti dėmesį, priimti teikiamą pagalbą. Mokydama taisyklingai kalbėti, logopedė naudoja daug netradicinių, žaidybinių elementų.     

Informacijos apie mokinių kalbos raidą, sutrikimus, logopedinę pagalbą ir kitais specialiojo ugdymo klausimais galima rasti internetinėje svetainėje adresu www.logopedas.puslapiai.lt

 

 Muzikos pedagogas

Saulius Zubkauskas

 

Muzikos pedagogė darželyje:

- organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais;

- individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių. Užsiėmimai vyksta salėje, grupėse;

- bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla;

- organizuoja renginius ir šventes;

- rengia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose ir konkursuose.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Marija Vardonienė

 

  Vykdo sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.

    Organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei  dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.

 

 Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja

 Inga Bielevičienė

 

       Organizuoja kūno kultūros veiklą:

- veda kūno kultūros valandėles, korekcinius užsiėmimus, aktyvaus judėjimo valandėles;
- konsultuoja pedagogus,tėvus sveikatos saugojimo kompetencijos klausimais;
- veda sporto šventes, sveikatingumo renginius.